Deze algemene voorwaarden kunt u hier downloaden.

Algemene Voorwaarden Van der Zeeuw

tevens

Verwerkersovereenkomst

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen van Van der Zeeuw ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62870688, gevestigd te Den Dolder (3734 EM) aan de Pleineslaan 51;

Artikel 1          Definities

 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
 2. AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
 3. Betrokkene(n): degene(n) op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
 4. Diensten: alle door Van der Zeeuw aan de Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst te leveren diensten
 5. Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van Van der Zeeuw aan de Opdrachtgever.
 6. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Van der Zeeuw een Overeenkomst aangaat of beoogt een Overeenkomst aan te gaan en/of een Offerte aanvraagt;
 7. Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen een Opdrachtgever en Van der Zeeuw, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst door Van der Zeeuw. Partijen beogen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
 8. Partij: Van der Zeeuw of Opdrachtgever;
 9. Partijen: verwijzing naar Van der Zeeuw en de Opdrachtgever tezamen;
 10. Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die verwerker op grond van de Overeenkomst Verwerkt of dient te Verwerken;
 11. Van der Zeeuw: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en de partij die met de Opdrachtgever contracteert;
 12. Verwerken/Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens.

Artikel 2          Werkingssfeer

Artikel 3          Offertes en totstandkoming Overeenkomst

Artikel 4          Prijs, betaling en zekerheden

Artikel 5          Vrees niet nakoming

Artikel 6          Verplichtingen en aansprakelijkheid

Artikel 8          Geheimhouding

Van der Zeeuw en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie die als zodanig wordt bestempeld, of waarvan Partijen in redelijkheid het vertrouwelijke karakter kunnen vermoeden.

Artikel 9          Privacy

Artikel 10         Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1   Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing.

10.2   Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen Van der Zeeuw en Opdrachtgever zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is gesloten tussen Opdrachtgever, hierna: “Verwerkersverantwoordelijke” en Van der Zeeuw, hierna: “Verwerker”.

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn een Overeenkomst aangegaan voor het verrichten van Diensten. De Overeenkomst leidt ertoe dat Verwerker in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker wensen in deze Verwerkersovereenkomst de wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker vast te leggen.

 1. Toepasselijkheid

Tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, zijn de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst van toepassing op iedere Verwerking door Verwerker op grond van de Overeenkomst.

2.1     Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid.

2.2     Verwerker Verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

2.3     Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

2.4     Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk schriftelijk in kennis indien een instructie naar het redelijk oordeel van Verwerker inbreuk oplevert op de AVG en overige toepasselijke privacywetgeving.

2.5     Verwerker dient zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG en overige toepasselijke privacywetgeving worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens.

2.6     Verwerker verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan haar werknemers voor zover dit nodig is voor het verrichten van de diensten op grond van de Overeenkomst.

2.7     Verwerker mag de Persoonsgegevens enkel buiten de Europees Economische Ruimte Verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke.

2.8     Verwerker zal de Persoonsgegevens niet langer dan de duur van de Overeenkomst verwerken, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft gegeven.

3.1     Verwerker zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, op voorwaarde dat Verwerker in dat geval Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur na ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om Verwerkingsverantwoordelijke zodoende in staat te stellen daartegen een haar ter beschikking staand rechtsmiddel in te stellen.

3.2     Indien Verwerker van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en goedkeuring van Verwerkingsverantwoordelijke. Zij zal Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.

4.1     Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in kennis te stellen van alle verzoeken die rechtstreeks van Betrokkenen zijn ontvangen met betrekking tot de rechten van Betrokkenen op grond van de AVG en overige toepasselijke privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot verzoeken tot inzage, rectificatie, permanente verwijdering, beperking van de Verwerking of overdracht van de Persoonsgegevens.

4.2     Verwerker geeft aan een dergelijk verzoek alleen gevolg indien Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.

4.3     Verwerker handelt alle verzoeken om inlichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.

Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs medewerking verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen om: (i) verzoeken van Betrokkenen met betrekking tot de uitoefening van rechten van Betrokkenen op grond van de AVG en overige toepasselijke privacywetgeving te beantwoorden; (ii) passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen; (iii) datalekken te melden aan toezichthouder en de Betrokkenen; (iv) een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren; (v) de toezichthouder te raadplegen voorafgaand aan een Verwerking de een hoog risico met zich meebrengt.

6.1     Verwerker mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke een derde (sub-verwerker) inschakelen bij de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst. Indien een derde (sub-verwerker) na schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke wordt ingeschakeld om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke Verwerkingsactiviteiten te verrichten, zal Verwerker aan deze derde (sub-verwerker) bij (sub-verwerkers)overeenkomst minstens dezelfde verplichtingen inzake de Verwerking en bescherming van Persoonsgegevens opleggen als de verplichtingen die zijn opgenomen in deze verwerkingsovereenkomst.

6.2     Verwerker maakt gebruik van de volgende sub-verwerkers. Verwerkersverantwoordelijke stemt hiermee in door ondertekening van deze Verwerkersovereenkomst. Artikel 6.1 is niet op deze sub-verwerkers van toepassing:

7.1     Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld nadat Verwerker ervan kennis heeft gekregen, in kennis te stellen van iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Verwerking van Persoonsgegevens.

7.2     Voor zover Verwerker over informatie beschikt, dient zij Verwerkingsverantwoordelijke informatie te verstrekken over het volgende: (i) de aard van de inbreuk, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen in kwestie en, bij benadering, het aantal Betrokkenen in kwestie; (ii) de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens en, bij benadering, het aantal getroffen Persoonsgegevens in kwestie; (iii) de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen; en (iv) de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de inbreuk aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele negatieve gevolgen van de inbreuk.

7.3     Verwerker erkent dat Verwerkingsverantwoordelijke onder omstandigheden wettelijk verplicht is om een inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Persoonsgegevens die Verwerker verwerkt, aan Betrokkenen en/of autoriteiten te melden.

7.4     Verwerker zal alle redelijke maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade van een inbreuk op de beveiliging te beperken en zal Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs ondersteunen bij meldingen aan Betrokkenen en/of autoriteiten.

8.1     Verwerker zal alle passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen, garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook gelet op de aard, de omvang, context en verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s die Verwerking van de Persoonsgegevens die de Verwerker Verwerkt met zich meebrengen voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen.

8.2     Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke informeren indien een van de beveiligingsmaatregelen wijzigt.

9.1     Verwerkingsverantwoordelijke is ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens krachtens deze Verwerkersovereenkomst de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ zoals omschreven in artikel 4 AVG.

9.2     Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de Verwerking van de Persoonsgegevens overeenkomstig deze Verwerkersovereenkomst in overeenstemming is met de AVG en overige toepasselijke privacywetgeving.

 1. Aansprakelijkheid

10.1   Zowel Verwerkersverantwoordelijke als Verwerker is/zijn aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit of verband houdend met het niet-nakomen van deze Verwerkersovereenkomst dan wel handelen in strijd met de verplichtingen op grond van de AVG en overige toepasselijke privacywetgeving.

10.2   Verwerkersverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen, in verband met het toerekenbaar tekortschieten van Verwerkersverantwoordelijke in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst of overtreding door Verwerkersverantwoordelijke van de AVG en/of overige toepasselijke privacywetgeving en zal alle daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende kosten (waaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand) en schade van Verwerker vergoeden.

 1. Beëindiging

Deze Verwerkersovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en eindigt op het tijdstip dat de

Overeenkomst eindigt.

 1. Retourneren of vernietigen Persoonsgegevens bij beëindiging Overeenkomst

Onverminderd andersluidende schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker in geval van beëindiging van de Verwerkersovereenkomst onverwijld alle aan haar beschikking gestelde Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke retourneren en alle digitale kopieën van Persoonsgegevens vernietigen en aan Verwerkingsverantwoordelijke verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerker een zelfstandige wettelijke verplichting van Verwerker het geheel of gedeeltelijk retourneren of vernietigen van de Persoonsgegevens door Verwerker verbiedt of beperkt zal zij Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting. Verwerker garandeert in dat geval de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens jegens Verwerkingsverantwoordelijke en zal de Persoonsgegevens niet Verwerken behalve ter voldoening aan haar bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.

13.     Overdracht rechten en plichten

Deze Verwerkersovereenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst

kunnen door een Partij niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.