Algemene voorwaarden
tevens
Verwerkersovereenkomst

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen van VDZ ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62870688, gevestigd te Valthermond (7876 AE) aan Zuiderdiep 114;

Artikel 1 Definities

1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden;
1.2 AVG: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 etreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming);
1.3 Betrokkene(n): degene(n) op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft;
1.4 Diensten: alle door VDZ aan de Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst te leveren diensten
1.5 Offerte: elk mondeling of schriftelijk aanbod van VDZ aan de Opdrachtgever.
1.6 Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met VDZ een Overeenkomst aangaat of beoogt een Overeenkomst aan te gaan en/of een Offerte aanvraagt;
1.7 Overeenkomst: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen een Opdrachtgever en VDZ, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst door VDZ. Partijen beogen uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst aan te gaan in de zin van artikel 7:610 e.v. BW;
1.8 Partij: VDZ of Opdrachtgever;
1.9 Partijen: verwijzing naar VDZ en de Opdrachtgever tezamen;
1.10 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon die verwerker op grond van de Overeenkomst Verwerkt of dient te Verwerken;
1.11 VDZ: de gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en de partij die met de Opdrachtgever contracteert;
1.12 Verwerken/Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens.

Artikel 2 Werkingssfeer

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en Overeenkomsten met VDZ, inclusief voor eventuele nadere of vervolgovereenkomsten tussen VDZ en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever wordt geacht hiermee akkoord te zijn gegaan.
2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door Partijen zijn overeengekomen. In dat geval prevaleren de uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen afwijkende bepalingen. De toepasselijkheid van inkoop- of andere algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden of Verwerkersovereenkomst die aan de Algemene Voorwaarden is gehecht op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden en/of in de Verwerkersovereenkomst bepaalde volledig van kracht. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, die aansluiten bij de bedoeling die Partijen hadden bij het opstellen van de nietige of vernietigde bepaling.
2.4 Indien VDZ niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat VDZ in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
2.5 Indien VDZ bij één of meerdere Overeenkomsten met de Opdrachtgever afwijkt van deze Algemene Voorwaarden houdt dit niet in dat deze afwijking tevens geldt voor eerdere of latere Overeenkomsten tussen VDZ en de Opdrachtgever.
2.6 VDZ is gerechtigd de Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen, waarbij geldt dat zij een redelijke kennisgevingstermijn ten opzichte van Opdrachtgever in acht dient te nemen. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen dan wel te ontbinden als gevolg van de wijziging van de Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming Overeenkomst

3.1 Alle Offertes van VDZ zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door VDZ worden herroepen, ook indien de Offerte een termijn voor aanvaarding bevat. VDZ kan nooit aan haar Offerte worden gehouden indien de Offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.2 Er komt een Overeenkomst tot stand wanneer: de Opdrachtgever de Offerte van VDZ aanvaardt of wanneer VDZ op verzoek van de Opdrachtgever van start gaat met de uitvoering van Diensten. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.3 Overeenkomsten niet in abonnementsvorm kunnen schriftelijk worden opgezegd door Opdrachtgever met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.4 Overeenkomsten in abonnementsvorm worden aangegaan voor de periode van 12 maanden, telkens startend op 1 januari, en kunnen niet tussentijds worden opgezegd door Opdrachtgever. Na de afloop van de periode van 12 maanden kan de Overeenkomst in abonnementsvorm worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Tenzij tijdig opgezegd, wordt een Overeenkomst in abonnementsvorm telkens met 12 maanden automatisch verlengd.
3.5 Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst in abonnementsvorm zoals bedoeld in artikel 3.4 toch binnen de looptijd opzegt, is Opdrachtgever gehouden tot betaling van de resterende termijnen aan VDZ.

Artikel 4 Prijs, betaling en zekerheden

4.1 De werkzaamheden worden periodiek bij Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van een abonnementstarief zoals vermeld in de Offerte of door vermenigvuldiging van het aantal bestede uren met het overeengekomen uurtarief, exclusief BTW. Tenzij anders overeengekomen hanteert VDZ een uurtarief van € 55,- per uur, exclusief de vermeerdering van BTW. Facturabele uren worden afgerond naar boven per halve uur. VDZ behoudt zich het recht voor het gehanteerde uurtarief te wijzigingen. VDZ past jaarlijks een inflatiecorrectie toe.
4.2 Tenzij anders overeengekomen, dient betaling van al hetgeen de Opdrachtgever VDZ verschuldigd is geworden, binnen 7 kalenderdagen na (deel)factuurdatum op een door VDZ aan te geven wijze.
4.3 Uitsluitend betaling aan VDZ of aan een door VDZ uitdrukkelijk schriftelijk aangewezen derde werken bevrijdend.
4.4 Indien de Opdrachtgever bezwaren heeft tegen de ontvangen factuur, dan dient de Opdrachtgever deze bezwaren binnen 8 kalenderdagen na dagtekening van de factuur schriftelijk aan VDZ kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de juistheid van de factuur komt vast te staan. De bewijslast betreffende tijdige indiening van een klacht rust op de Opdrachtgever.
4.5 De Opdrachtgever komt geen beroep toe op opschorting, verrekening of opschorting ter verrekening. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur of ter zake de geleverde Diensten geven de Opdrachtgever geen bevoegdheid de betaling op te schorten dan wel te verrekenen.
4.6 Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling daartoe is vereist. De Opdrachtgever is over hetgeen zij alsdan verschuldigd is vanaf de verzuimdatum een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4.7 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke VDZ moet maken ter effectuering van haar rechten, komen geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten wordt gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente – tenzij VDZ aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt – met een minimum van € 250,- per vordering. Deze vergoeding zal steeds, zodra de Opdrachtgever in verzuim is, door de Opdrachtgever verschuldigd zijn en zonder enig nader bewijs in rekening worden gebracht.
4.8 Tenzij door VDZ anders aangegeven, strekken betalingen van de Opdrachtgever steeds eerst in mindering op de verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen en lopende rente, waarbij oudere vorderingen voor de nieuwe gaan, ongeacht of de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. VDZ kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
4.9 Indien het VDZ wenselijk voorkomt en in ieder geval als de Opdrachtgever in gebreke is met enige betalingsverplichting uit welke hoofde dan ook, is VDZ gerechtigd na het aangaan van een Overeenkomst in afwijking van de overeengekomen betalingsregeling, betaling vooraf te verlangen dan wel een zekerheidstelling voor de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever dient op eerste verzoek van VDZ daaraan gehoor te geven.
4.10 Indien de Overeenkomst met meer dan één Opdrachtgever is gesloten, zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk gehouden tot nakoming van de betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
4.11 Indien de Opdrachtgever niet aan haar (betalings)verplichtingen voldoet dan wel geen gevolg geeft aan een verzoek van VDZ als bedoeld in artikel 4.9, is VDZ gemachtigd:
a. om de Overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist. In dat geval is de Opdrachtgever, wanneer VDZ hiertoe kosten maakt of op enigerlei wijze schade lijdt als gevolg van de niet-betaling door de Opdrachtgever, aansprakelijk voor de schade en kosten en dient zij deze te vergoeden, of
b. haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
4.12 VDZ is in het geval van ontbinding dan wel opzegging dan wel opschorting van de Overeenkomst nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan de Opdrachtgever, tenzij er feiten en omstandigheden aan de ontbinding, opzegging of opschorting ten grondslag liggen die aan VDZ toe te rekenen zijn.

Artikel 5 Vrees niet nakoming

5.1 Indien na het sluiten van de Overeenkomst VDZ ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever een van de verplichtingen niet, niet juist en/of niet tijdig zal nakomen, worden alle betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever jegens VDZ uit welke hoofde dan ook direct en volledig opeisbaar. VDZ is gerechtigd onmiddellijke betaling van deze opeisbare vorderingen te verlangen dan wel een zekerheidsstelling ter zake deze opeisbare vorderingen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die hieruit voortvloeit aan de zijde van VDZ.
5.2 VDZ is – in het geval van het in artikel 5.1 genoemde – bevoegd de nakoming van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten, totdat betaling en/of zekerheidsstelling van alle betalingsverplichtingen heeft plaatsgevonden. VDZ is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op een of andere wijze ontstaan aan de zijde van de Opdrachtgever.

Artikel 6 Verplichtingen en aansprakelijkheid

6.1 VDZ zal zich inspannen de Overeenkomst als een bekwaam opdrachtnemer uit te voeren. VDZ verricht de Diensten naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Opdrachtgever. VDZ deelt haar werkzaamheden zelfstandig in. Wel vindt, voor zover dat voor de uitvoering van de opdracht nodig is, afstemming met Opdrachtgever plaats.
6.2 Alle door VDZ genoemde leveringstermijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen. De leveringstermijnen zijn echter niet te beschouwen als fatale termijnen waarbinnen geleverd moet worden. VDZ is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk indien leveringstermijnen mochten worden overschreden.
6.3 De Opdrachtgever verstrekt VDZ alle bevoegdheid en informatie benodigd voor een goede uitvoering van de Overeenkomst, zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 6 maanden na afloop van het kalenderjaar waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
6.4 VDZ is – in het geval van het niet nakomen van het in artikel 6.3 genoemde – gemachtigd om de Overeenkomst met de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat hiertoe een ingebrekestelling is vereist.
6.5 VDZ is – in het geval van ontbinding van de Overeenkomst zoals genoemd in artikel 6.4 – nimmer gehouden tot enige vorm van schadevergoeding of terugbetaling aan de Opdrachtgever.
6.6 De Opdrachtgever dient binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de prestatie van VDZ heeft ontdekt, of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en gemotiveerd bij VDZ te melden. Deze klacht schort de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
6.7 Indien in rechte of anderszins komt vast te staan dat VDZ jegens de Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn voor schade die wordt geleden in verband met de Overeenkomst, of uit hoofde van onrechtmatige daad, of uit enige andere hoofde, dan is deze aansprakelijkheid, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, te allen tijde in zijn totaliteit beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld:
a. VDZ is nimmer aansprakelijk voor schade, die is ontstaan doordat VDZ is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens/bestanden/ hulpmiddelen en informatie;
b. VDZ is nimmer aansprakelijk voor de door de Opdrachtgever geleden gevolgschade, gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste omzet, gemiste besparingen, schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie;
c. de aansprakelijkheid van VDZ, inclusief een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van een ongedaanmakingsverbintenis en een eventuele betalingsverplichting uit hoofde van artikel 6:230 BW, tegenover de Opdrachtgever is te allen tijde beperkt tot het maximale bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van VDZ in voorkomend geval uitkeert;
d. in het geval de aansprakelijkheidsverzekering van VDZ – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van VDZ, inclusief een eventuele betalingsverplichting op basis van artikel 6:230 BW en/of artikel 6:271 BW, beperkt is tot de hoogte van de laatste door de Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst betaalde factuur, exclusief BTW waarbij geldt dat de totale aansprakelijkheid van VDZ en de aan haar gelieerde vennootschappen te allen tijde is beperkt tot een maximum van € 5.000.
6.8 De beperkingen als bedoeld in dit artikel gelden niet in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van VDZ. De bewijslast van de vermeende opzet of bewuste roekeloosheid rust bij Opdrachtgever.
6.9 Schade waarvoor VDZ aansprakelijk gehouden kan worden, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan daarvan schriftelijk aan VDZ gemeld te worden, op straffe van verval van het recht op vergoeding van deze schade. Deze termijn geldt niet indien de Opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade wegens gegronde reden niet eerder gemeld kon worden. Ongeacht het tijdstip waarop de schade is gemeld, vervalt de daarmee samenhangende aansprakelijkheidsvordering binnen 12 maanden nadat de Opdrachtgever bekend is geraakt met het schadetoebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 7 Geheimhouding

VDZ en de Opdrachtgever zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere Partij, diens activiteiten en relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren of op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan alle informatie die als zodanig wordt bestempeld, of waarvan Partijen in redelijkheid het vertrouwelijke karakter kunnen vermoeden.

Artikel 8 Privacy

8.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, is VDZ verwerker en Opdrachtgever verwerkersverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.
8.2 Indien Persoonsgegevens worden Verwerkt door VDZ is de Verwerkersovereenkomst automatisch van toepassing die aan deze Algemene Voorwaarden is gehecht. Opdrachtgever stemt hiermee in. Een nadere handtekening is niet vereist.

Artikel 9 Toepasselijk recht en forumkeuze

9.1 Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst(en) is Nederlands recht van toepassing
9.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met een rechtsverhouding tussen VDZ en Opdrachtgever zullen in eerste aanleg bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten.

Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst is gesloten tussen Opdrachtgever, hierna: “Verwerkersverantwoordelijke” en VDZ, hierna: “Verwerker”.

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn een Overeenkomst aangegaan voor het verrichten van Diensten. De Overeenkomst leidt ertoe dat Verwerker in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker wensen in deze Verwerkersovereenkomst de wederzijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker vast te leggen.

1. Toepasselijkheid
Tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, zijn de bepalingen van deze Verwerkersovereenkomst van toepassing op iedere Verwerking door Verwerker op grond van de Overeenkomst.

2. Verwerking door Verwerker
2.1 Verwerker Verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, overeenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid.
2.2 Verwerker Verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.
2.3 Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.
2.4 Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk schriftelijk in kennis indien een instructie naar het redelijk oordeel van Verwerker inbreuk oplevert op de AVG en overige toepasselijke privacywetgeving.
2.5 Verwerker dient zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van de AVG en overige toepasselijke privacywetgeving worden gesteld aan het Verwerken van Persoonsgegevens.
2.6 Verwerker verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan haar werknemers voor zover dit nodig is voor het verrichten van de diensten op grond van de Overeenkomst.
2.7 Verwerker mag de Persoonsgegevens enkel buiten de Europees Economische Ruimte Verwerken met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke.
2.8 Verwerker zal de Persoonsgegevens niet langer dan de duur van de Overeenkomst verwerken, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk opdracht heeft gegeven.

3. Verstrekking Persoonsgegevens aan derden
3.1 Verwerker zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking stellen tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, op voorwaarde dat Verwerker in dat geval Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur na ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om Verwerkingsverantwoordelijke zodoende in staat te stellen daartegen een haar ter beschikking staand rechtsmiddel in te stellen.
3.2 Indien Verwerker van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en goedkeuring van Verwerkingsverantwoordelijke. Zij zal Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om de benodigde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden.

4. Verzoeken van Betrokkenen
4.1 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in kennis te stellen van alle verzoeken die rechtstreeks van Betrokkenen zijn ontvangen met betrekking tot de rechten van Betrokkenen op grond van de AVG en overige toepasselijke privacywetgeving, waaronder maar niet beperkt tot verzoeken tot inzage, rectificatie, permanente verwijdering, beperking van de Verwerking of overdracht van de Persoonsgegevens.
4.2 Verwerker geeft aan een dergelijk verzoek alleen gevolg indien Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker daartoe schriftelijk opdracht heeft gegeven.
4.3 Verwerker handelt alle verzoeken om inlichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.

5. Medewerking Verwerker
Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs medewerking verlenen bij het doen nakomen van de verplichtingen om: (i) verzoeken van Betrokkenen met betrekking tot de uitoefening van rechten van Betrokkenen op grond van de AVG en overige toepasselijke privacywetgeving te beantwoorden; (ii) passende technische en organisatorische maatregelen te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen; (iii) datalekken te melden aan toezichthouder en de Betrokkenen; (iv) een gegevensbeschermingseffectbeoordeling uit te voeren; (v) de toezichthouder te raadplegen voorafgaand aan een Verwerking de een hoog risico met zich meebrengt.

6. Inschakelen derden (sub-verwerker) door Verwerker
6.1 Verwerker mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke een derde (sub-verwerker) inschakelen bij de uitvoering van deze Verwerkersovereenkomst. Indien een derde (sub-verwerker) na schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke wordt ingeschakeld om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke Verwerkingsactiviteiten te verrichten, zal Verwerker aan deze derde (sub-verwerker) bij (sub-verwerkers)overeenkomst minstens dezelfde verplichtingen inzake de Verwerking en bescherming van Persoonsgegevens opleggen als de verplichtingen die zijn opgenomen in deze verwerkingsovereenkomst.
6.2 Verwerker maakt gebruik van sub-verwerkers. Verwerkersverantwoordelijke stemt hiermee in door ondertekening van deze Verwerkersovereenkomst. Artikel 6.1 is niet op deze sub-verwerkers van toepassing. Een actuele lijst van sub-verwerkers is gepubliceerd op de website van de Verwerker onder https://vanderzeeuw.nu/sub-verwerkers/ .

7. Meldplicht datalekken
7.1 Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld nadat Verwerker ervan kennis heeft gekregen, in kennis te stellen van iedere inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Verwerking van Persoonsgegevens.
7.2 Voor zover Verwerker over informatie beschikt, dient zij Verwerkingsverantwoordelijke informatie te verstrekken over het volgende: (i) de aard van de inbreuk, waar mogelijk onder vermelding van de categorieën van Betrokkenen in kwestie en, bij benadering, het aantal Betrokkenen in kwestie; (ii) de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens en, bij benadering, het aantal getroffen Persoonsgegevens in kwestie; (iii) de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de Verwerking van de Persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen; en (iv) de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de inbreuk aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beperking van de eventuele negatieve gevolgen van de inbreuk.
7.3 Verwerker erkent dat Verwerkingsverantwoordelijke onder omstandigheden wettelijk verplicht is om een inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Persoonsgegevens die Verwerker verwerkt, aan Betrokkenen en/of autoriteiten te melden.
7.4 Verwerker zal alle redelijke maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade van een inbreuk op de beveiliging te beperken en zal Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs ondersteunen bij meldingen aan Betrokkenen en/of autoriteiten.

8. Beveiligingsmaatregelen
8.1 Verwerker zal alle passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen, garanderen een passend beveiligingsniveau gelet op de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook gelet op de aard, de omvang, context en verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s die Verwerking van de Persoonsgegevens die de Verwerker Verwerkt met zich meebrengen voor de rechten en vrijheden van de Betrokkenen.
8.2 Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke informeren indien een van de beveiligingsmaatregelen wijzigt.

9. Verplichtingen Verwerkingsverantwoordelijke
9.1 Verwerkingsverantwoordelijke is ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgegevens krachtens deze Verwerkersovereenkomst de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ zoals omschreven in artikel 4 AVG.
9.2 Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de Verwerking van de Persoonsgegevens overeenkomstig deze Verwerkersovereenkomst in overeenstemming is met de AVG en overige toepasselijke privacywetgeving.

10. Aansprakelijkheid
10.1 Zowel Verwerkersverantwoordelijke als Verwerker is/zijn aansprakelijk voor alle schade voortvloeiende uit of verband houdend met het niet-nakomen van deze Verwerkersovereenkomst dan wel handelen in strijd met de verplichtingen op grond van de AVG en overige toepasselijke privacywetgeving.
10.2 Verwerkersverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen aanspraken van derden, waaronder Betrokkenen, in verband met het toerekenbaar tekortschieten van Verwerkersverantwoordelijke in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst of overtreding door Verwerkersverantwoordelijke van de AVG en/of overige toepasselijke privacywetgeving en zal alle daarmee verband houdende en daaruit voortvloeiende kosten (waaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand) en schade van Verwerker vergoeden.

11. Beëindiging
Deze Verwerkersovereenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en eindigt op het tijdstip dat de Overeenkomst eindigt.

12. Retourneren of vernietigen Persoonsgegevens bij beëindiging Overeenkomst
Onverminderd andersluidende schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker in geval van beëindiging van de Verwerkersovereenkomst onverwijld alle aan haar beschikking gestelde Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke retourneren en alle digitale kopieën van Persoonsgegevens vernietigen en aan Verwerkingsverantwoordelijke verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd. Indien naar het redelijk oordeel van Verwerker een zelfstandige wettelijke verplichting van Verwerker het geheel of gedeeltelijk retourneren of vernietigen van de Persoonsgegevens door Verwerker verbiedt of beperkt zal zij Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting. Verwerker garandeert in dat geval de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens jegens Verwerkingsverantwoordelijke en zal de Persoonsgegevens niet Verwerken behalve ter voldoening aan haar bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke.

13. Overdracht rechten en plichten
Deze Verwerkersovereenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst kunnen door een Partij niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij.