Wanneer moet de jaarrekening van mijn stichting/vereniging online staan?

De jaarrekening moet uiterlijk op 1 juli gepubliceerd zijn.

Jaarstukken en Jaarrekening

De jaarrekening van een stichting bestaat uit financiële cijfers en een bestuursverslag. Het biedt een jaarlijks overzicht van de financiële status en prestaties van de organisatie. Wij stellen uw jaarrekening op, u verzorgt een bestuursverslag.

Voor de meeste stichtingen gelden beperkte wettelijke eisen met betrekking tot de jaarrekening. Een stichting moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten opstellen. Deze documenten moeten door het bestuur worden ondertekend.

Stichtingen die geen onderneming in stand houden, vallen onder deze eenvoudige regelgeving. Onderneming in stand houden verwijst naar commerciële activiteiten die in het handelsregister moeten worden ingeschreven en die in concurrentie treden met andere organisaties. Kleine stichtingen die wel een onderneming in stand houden, maar voldoen aan bepaalde criteria, vallen ook onder de eenvoudige regelgeving. Deze criteria omvatten onder andere een balanstotaal van minder dan € 4,4 miljoen, een netto-omzet van minder dan € 8,8 miljoen en minder dan 50 werknemers.

Belangrijkste Eisen op een Rijtje

– Opstellen van een balans en een staat van baten en lasten.
– Opstellen van een toelichting bij de balans en staat van baten en lasten.
– Ondertekening van de jaarrekening door elk bestuurslid en eventuele leden van het toezichthoudend orgaan.
– Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (vóór 1 juli).

De wet voorziet niet in wettelijke voorschriften voor de controle van de jaarrekening van een stichting.

Belang van Ondertekening

Elk bestuurslid van een stichting, niet alleen de penningmeester, moet de jaarrekening ondertekenen. Dit benadrukt de gedeelde verantwoordelijkheid van het gehele bestuur voor de jaarrekening.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Aan de hand van de jaarrekening vult u uw Standaardformulier publicatieplicht ANBI in. De juiste versie vindt u via de website van de Belastingdienst.