Privacyverklaring

Van der Zeeuw Administratie, gevestigd aan De Wetlaan 5, 3707XA, Zeist, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring maakt tevens deel uit van de Overeenkomst van Opdracht indien een samenwerking tot stand komt.

Contactgegevens:
www.vanderzeeuw.nu De Wetlaan 5, 3707XA, Zeist +31646135659

Persoonsgegevens die wij verwerken
Van der Zeeuw Administratie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat voornamelijk om gewone persoonsgegevens alhoewel het voor u mogelijk is om ook bijzondere persoonsgegevens vast te leggen indien daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Van der Zeeuw Administratie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– burgerservicenummer (BSN)

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lucie@vanderzeeuw.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Van der Zeeuw Administratie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– In het kader van uw opdracht zoals bedoeld in de Overeenkomst van Opdracht.
– Van der Zeeuw Administratie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Van der Zeeuw Administratie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Van der Zeeuw Administratie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Beelden camerabewaking = 10 dagen
Gegevens contactformulier = 1 maand vanaf de eerstvolgende werkdag na ontvangst
Financiële gegevens = 7 jaar vanaf de eerstvolgende 1 januari na het verkrijgen van de gegevens ivm de wettelijke bewaarplicht

Delen van persoonsgegevens met derden
Van der Zeeuw Administratie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Van der Zeeuw Administratie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Van der Zeeuw Administratie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Van der Zeeuw Administratie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar lucie@vanderzeeuw.nu.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Van der Zeeuw Administratie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Van der Zeeuw Administratie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
O.a. gebruiken wij onderstaande maatregelen:
– Op workstations worden geen gegevens gedownload.
– Er wordt geen gebruik gemaakt van transferabele media (USB sticks, externe schijven, etc).
– Toegang tot uw Dropbox Cloud is beschermt o.b.v. 2 Factor authentication via DUO Authenticator.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via lucie@vanderzeeuw.nu

In het geval van inbreuk in verband met persoonsgegevens
Wij informeren u zonder onredelijke vertraging per e-mail zodra wij kennis hebben genomen van onrechtmatige verwerkingen van uw persoonsgegevens of inbreuken op onze beveiligingsmaatregelen. Hierbij zal de volgende informatie worden verstrekt:
– Aard van de inbreuk op persoonsgegevens
– Waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk
– Maatregelen die wij hebben genomen waaronder, in voorkomende geval, de maatregelen ter beperking van eventuele nadelige gevolgen van de inbreuk