FAQs

FAQs2023-08-28T08:51:55+00:00
Wanneer moet de jaarrekening van mijn bv gedeponeerd zijn?2023-08-28T08:47:19+00:00

Voor een bv (besloten vennootschap) gelden de volgende regels:

– Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar stelt het bestuur de jaarrekening op en legt deze voor aan de aandeelhouders

– Bij bijzondere omstandigheden kan het bestuur maximaal vijf maanden uitstel krijgen van de aandeelhouders

– Als alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn, leidt de ondertekening van de jaarrekening meteen tot vaststelling. Dit kan echter afwijken als dit in de statuten is vastgelegd

– De uiterste termijn voor het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KVK) is acht dagen na vaststelling. Als de jaarrekening nog niet is vastgesteld, moet de opgemaakte maar nog niet vastgestelde jaarrekening worden gedeponeerd

 

Voor een bv waarvan alle aandeelhouders tevens bestuurders zijn betekent dit dat deponeertermijn tien maanden en acht dagen na afloop van het boekjaar is, oftewel op 8 november.

Kun je de jaarrekening niet op tijd deponeren of is je bv ondertussen opgeheven? De deponeringsplicht vervalt dan niet! Het niet (op tijd) deponeren van de jaarrekening kan als economisch delict worden beschouwd en leiden tot boetes of persoonlijke aansprakelijkheid. Zorg ervoor dat je binnen de gestelde termijn deponeert, want de deponeringsplicht geldt tot de datum van opheffing. Uitstel voor het deponeren van de jaarrekening is wettelijk niet mogelijk.

Ik heb een brief van de Belastingdienst ontvangen voor mijn ANBI. Gaat alles goed?2023-08-28T08:55:24+00:00

FAQs

Vanaf 1 januari 2020 zijn bepaalde ANBI’s verplicht om een specifiek publicatieformulier te gebruiken. Wij hebben echter besloten dit formulier voor alle ANBI’s te hanteren, ongeacht hun omvang en omzet. Hierdoor raakt u al vertrouwd met de nieuwe werkwijze, mocht uw stichting in de toekomst wel onder deze regelgeving vallen.

Ik heb een DigiD machtiging gekregen van de Belastingdienst. Ik heb geen machtiging aangevraagd.2023-08-28T08:55:09+00:00

FAQs

Tenzij anders is overeengekomen, maken wij geen gebruik van DigiD-machtigingen. Wij vragen een VIA-machtiging aan via onze software. U ontvangt van de Belastingdienst een brief met een QR-code en een 9-cijferige activatiecode.

Het kan voorkomen dat u onverwacht een DigiD-machtigingsbrief van de Belastingdienst ontvangt. Helaas heeft de Belastingdienst te maken gehad met technische problemen en zijn er ten onrechte brieven verstuurd. Stuur ons alstublieft een scan van de brief voor uw dossier. U kunt de brief verder negeren, omdat deze onterecht is verstuurd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zullen wij geen gebruik maken van een dergelijke machtiging.

ik maken van zo een machtiging.

Wat gebeurt er als ik geen aangifte inkomstenbelasting doe?2023-08-28T08:55:49+00:00

FAQs

Heeft u een aangiftebrief ontvangen maar heeft u niet op tijd aangifte gedaan?
In dit geval ontvangt u eerst een herinnering. U wordt verzocht om alsnog binnen de termijn op de herinneringsbrief uw aangifte te doen. U kunt nu echter geen uitstel meer aanvragen zonder schriftelijke reden, en een verzoek voor uitstel kan volgend jaar worden afgewezen.

Let op! Als u denkt dat u al aangifte heeft gedaan, controleer dan of de Belastingdienst deze heeft ontvangen. Als u al aangifte heeft gedaan, hoeft u niets te doen en kunt u de herinneringsbrief negeren.

Wat gebeurt er als u na de herinnering nog steeds geen aangifte doet?
U ontvangt dan een aanmaning. U wordt verzocht om uw aangifte binnen 10 werkdagen na de datum op de aanmaning in te dienen.

Wat als uw aangifte na deze termijn wordt ingediend?
Dan wordt er een verzuimboete van € 385 opgelegd (medio 2023). Bij herhaaldelijk te laat indienen kan deze boete zelfs oplopen tot € 5.514.

Bovendien kan de Belastingdienst de uitbetaling van uw toeslagen en voorlopige aanslag inkomstenbelasting stopzetten.

Wat als u helemaal geen aangifte indient?
Als u helemaal geen aangifte indient, zal de Belastingdienst een schatting van uw inkomen maken en op basis daarvan een ambtshalve aanslag opleggen, vergezeld van een verzuimboete. Zo een aanslag is meestal aanzienlijk hoger dan u met een aangifte had moeten betalen.

Wat als u bewust geen aangifte doet?
Als u opzettelijk geen aangifte doet, zal een vergrijpboete worden opgelegd. Dit geldt ook als u bewust onjuiste of onvolledige informatie verstrekt bij uw aangifte. Een vergrijpboete kan ook worden opgelegd bij een navorderingsaanslag.

Overlijden en boetes
Bij het overlijden van een persoon wordt een uitzondering gemaakt. Er worden geen verzuim- of vergrijpboetes opgelegd als de overledene op of na de datum van de aangiftebrief is overleden. De verplichting om aangifte te doen blijft echter van kracht.

Wacht dus niet langer! Neem vandaag nog contact met ons op om zo snel mogelijk uw aangifte inkomstenbelasting op te stellen. Voorkom onnodige verzuimboetes en problemen door direct actie te ondernemen. Ons team staat klaar om u te helpen en ervoor te zorgen dat uw belastingzaken in orde zijn. Neem nu contact met ons op en laat ons u begeleiden bij het indienen van uw aangifte, zodat u gemoedsrust kunt hebben en financiële zorgen kunt vermijden.

Ik heb een definitief aanslag IB gekregen van de Belastingdienst, terwijl mijn aangifte nog niet is ingediend. Ik heb geen machtiging aangevraagd.2023-08-28T08:56:07+00:00

FAQs

Het is inderdaad mogelijk dat u onverwachts een brief van de Belastingdienst hebt ontvangen over de aangifte 2020. Helaas kampt de Belastingdienst met technische problemen en heeft ze onterecht brieven gestuurd. Mail ons een scan van de brief voor uw dossier. Verder kunt u het schrijven als niet verzonden beschouwen.

Wanneer moet de jaarrekening van mijn stichting/vereniging online staan?2023-08-28T08:56:27+00:00

FAQs

De jaarrekening moet uiterlijk op 1 juli gepubliceerd zijn.

Jaarstukken en Jaarrekening

De jaarrekening van een stichting bestaat uit financiële cijfers en een bestuursverslag. Het biedt een jaarlijks overzicht van de financiële status en prestaties van de organisatie. Wij stellen uw jaarrekening op, u verzorgt een bestuursverslag.

Voor de meeste stichtingen gelden beperkte wettelijke eisen met betrekking tot de jaarrekening. Een stichting moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten opstellen. Deze documenten moeten door het bestuur worden ondertekend.

Stichtingen die geen onderneming in stand houden, vallen onder deze eenvoudige regelgeving. Onderneming in stand houden verwijst naar commerciële activiteiten die in het handelsregister moeten worden ingeschreven en die in concurrentie treden met andere organisaties. Kleine stichtingen die wel een onderneming in stand houden, maar voldoen aan bepaalde criteria, vallen ook onder de eenvoudige regelgeving. Deze criteria omvatten onder andere een balanstotaal van minder dan € 4,4 miljoen, een netto-omzet van minder dan € 8,8 miljoen en minder dan 50 werknemers.

Belangrijkste Eisen op een Rijtje

– Opstellen van een balans en een staat van baten en lasten.
– Opstellen van een toelichting bij de balans en staat van baten en lasten.
– Ondertekening van de jaarrekening door elk bestuurslid en eventuele leden van het toezichthoudend orgaan.
– Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (vóór 1 juli).

De wet voorziet niet in wettelijke voorschriften voor de controle van de jaarrekening van een stichting.

Belang van Ondertekening

Elk bestuurslid van een stichting, niet alleen de penningmeester, moet de jaarrekening ondertekenen. Dit benadrukt de gedeelde verantwoordelijkheid van het gehele bestuur voor de jaarrekening.

Standaardformulier publicatieplicht ANBI

Aan de hand van de jaarrekening vult u uw Standaardformulier publicatieplicht ANBI in. De juiste versie vindt u via de website van de Belastingdienst.

Waarom nog zelf doen?

Laat vandaag nog uw administratie aan ons over en creëer zo ruimte voor wat er echt toe doet in uw werk.